نیروی انسانی در شرکت علوم سبز مجموعه ای کم نظیر از متخصصین جوانان و کارشناسان متعهد و با تجربه را در حوزه های تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، مخابرات، برق و الکترونیک، مکانیک و سایر تخصصهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه های متنوع را در بر میگیرد.

در این شرکت به عنوان یک شرکت دانش بنیان نیروی انسانیِ با تجربه، متخصص و دانش مدار را اصلی ترین دارایی خود و به عنوان مهمترین مزیت رقابتی و گرانبهاترین منبع میدانیم.

در این راستا مدیریت شرکت تمرکز خود را بر آموزش و ارتقاء نیروی انسانی موجود، همگام با دانش روز و ترغیب کارکنان به استفاده از خلاقیت و نوآوری در اجرای وظایف محوله قرار داده است.

جذب جوانان مستعد، توانمند و کارشناسان متعهد و با تجربه همواره در دستور کار ما قرار داد.

آگهی دعوت به همکاری فرم درخواست همکاری

Top