عیب یابی شبکه های مخابراتی

راهکار کنکاش (کارایی، نظارت، کنترل و آمار شبکه) در طبقه¬بندی موضوعی و عملکردی در رده نرم افزارهای NPMS قرار می¬گیرد.

Top