اولین و مهمترین مسئولیت هر دولت ایجاد امنیت و رفاه برای افراد جامعه و نیز حفاظت از دارائیها و سرمایه های ملی میباشد. سازمان ها و مراکز دولتی به عنوان بخش عظیمی از بدنه هر دولت مسئولیت اصلی تامین امنیت خود و سایر منابع ذیربط را عهده دار میباشد ، تامین امنیت این مراکز خود تضمینی است بر امنیت شهروندانی که روزانه با این مراکز سر و کار دارند و نهایتا تامین امنیت جامعه .
از مهمترین مراکز دولتی که تامین امنیت آنها در اولویت قرار دارد میتوان از وزارتخانه ها ، سالن های شهری ، دادگاه ها ، زندانها ، گمرکات ، موزه ها ، بانک ها ، درگاه های اصلی حمل و نقل و زیرساخت های مربوط و بیمارستانها نام برد .

 

Top