پیشرفت روز افزون فناوری ، سیستم های نظارتی و کنترلی را کارآمدتر نموده تا آنجا که این ابزار به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روشهای کنترل و نظارت محیط های کاری مد نظر قرار میگیرد . نظارت تکمیلی بر اموال و دارایی ها ، نظارت بر تردد و روند رفتاری کارکنان و مشتریان ، اطلاع رسانی به هنگام در موارد خاص ، حفاظت فیزیکی و نظارت بر محوطه و داخل ساختمان ها ، آرشیو و بازبینی فعالیت ها ، همگی از جمله موارد در دسترس در این سیستم میباشد . محیط هایی از قبیل فروشگاه ها ، هتل ها ، رستوران ها ، شرکت ها محلی مناسب جهت استفاده از این تکنولوژی ها میباشند.

مهمترین دستاوردها


  • افزايش سود آوري روزانه مرکز
  • کاهش ميزان آسيب پذيري امنيتي مجموعه
  • افزايش ميزان امنيت کارکنان
  • فراهم نمودن زمينه ارائه خدمات بهتر به مشتريان
  • امکان تشخيص محل هاي پر تردد جهت جانمايي بهتر کالاها و افزايش ميزان فروش
  • امکان شمارش تردد مشتريان و استفاده از گزارشهاي آماري مربوطه جهت تصميم گيري هاي آتي
Top