با گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری دامنه بروز جرم ، جنایت و خرابکاری نیز افزایش می یابد . این امر اثرات نامطلوب اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و نهایتا نیز کاهش رفاه شخص در جامعه را در پی دارد .
سیستمهای نظارت شهری به منظور ارائه راه حل های امنیتی جهت برآورده ساختن نیازهای ذینفعانی از قبیل شهرداری ها ، پلیس ، اتش نشانی ، مراکز بهداشت و سایر مدیران شهری مورد استفاده قرار میگیرند .
از مهمترین مفاهیم مورد استفاده در این حوزه مفهوم " شهر امن " میباشد ، مفهوم " شهر امن " بیانگر امنیت و ایمنی ، وجود حس آرامش در شهروندان و ایجاد آن با استفاده از تکنولوژی ، زیرساخت ، افراد و پرسنل و نیز آنالیز شرایط شهر میباشد . این مفهوم میتواند در کلان شهرها ، شهرهای کوچک ، شهرک های صنعتی ، مراکز دانشگاهی و یا هر مرکزی که افراد نیازمند محیط امن و آرام میباشند مورد توجه قرار گیرد . از مراکزی که تامین امنیت آنها به منظور دستیابی به شهر امن بسیار حائز اهمیت می باشند میتوان به بزرگراه ها، تونل ها ، خطوط مترو و BRT ، میادین مهم شهر ،عوارضی ها ، مبادی ورودی و خروجی شهر ، پایانه ها ، استادیوم های ورزشی و مراکز تفریحی اشاره نمود .

Top