سیستم های حفاظتی و ایمنی

با گسترش شهرها و افزایش جمعیت شهری دامنه بروز جرم ، جنایت و خرابکاری نیز افزایش می یابد . این امر اثرات نامطلوب اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و نهایتا نیز کاهش رفاه شخص در جامعه را در پی دارد .

نظارت لحظه ای و دائمی از کلیدی ترین مسائل در مراکز صنعتی می باشد ، نظارت دائمی (7/24) بر کلیه پروسه های تولید ، تضمین کننده وجود روند بهینه در فرآیند تولید کالا میباشد.

حمل و نقل به عنوان بستر اصلی ارتباطی در جامعه امروزی شناخته میشود ، تامین امنیت بسترهای مختلف حمل و نقل از قبیل هوایی ، زمینی ، دریایی از مهمترین دغدغه های مدیران حمل و نقل و نهادهای تامین امنیت میباشد .

پیشرفت روز افزون فناوری ، سیستم های نظارتی و کنترلی را کارآمدتر نموده تا آنجا که این ابزار به عنوان یکی از موثرترین و کاراترین روشهای کنترل و نظارت محیط های کاری مد نظر قرار میگیرد .

اولین و مهمترین مسئولیت هر دولت ایجاد امنیت و رفاه برای افراد جامعه و نیز حفاظت از دارائیها و سرمایه های ملی میباشد. سازمان ها و مراکز دولتی به عنوان بخش عظیمی از بدنه هر دولت مسئولیت اصلی

مراکز آموزشی با توجه به رسالت خود مبنی بر پرورش استعدادها و تربیت نسل تحصیل کرده و با مهارت ، دارای اهمیت ویژه ای در جوامع میباشد ، کنترل رفتار پرسنل ، کلیه مترددین و افرادی که در این گونه محل ها

Top