امنیت مکانیکی

در دو دهه گذشته شرکت علوم سبز با دیدگاه ارتقاء سطح امنیت عمومی اقدام به تولید قفلی با ضرایب ایمنی بالا نمود. طی تحقیقات به عمل آمده و بررسی نقاط ضعف قفلهای موجود

پدالبند باسل برای عموم خودرو ها قابل استفاده می باشد. این محصول به گونه ای طراحی شده که دو پدال ترمز و کلاچ را قفل می کند.

با توجه به اینکه فقل کتابی از محبوبیت زیادی در بازار برخوردار است، بر آن شدیم که قفلی با همان کیفیت قفل آویز ولی به ظاهر قفلهای کتابی طراحی و تولید کنیم. 

یکی از نقاط ضعف موجود در نصب قفل آویز محل قرار گرفتن قفل می باشد. با بررسی های به عمل آمده معمولا گوشواره هایی که قفل آویز به آنها نصب می شود آسیب پذیر می باشد.

با وجود پدالبند که برای خودروهای عمومی تولید شده، تصمیم به تولید قفلی برای خودروهای اتوماتیک گرفته شد. فقل فرمان با ظاهری مناسب برای خودروهای اتوماتیک پدال ترمز و فرمان اتومبیل را فقل نموده و امکان حرکت آنها را سلب می کند.

در بسیاری از موارد، در ارگانها، ادارات دولتی و حتی هتلها برای جلوگیری از تکثیر تعداد زیادی کلید مختلف اقدام به بستن قفلهای Master Key  می نمایند.

Top