ابزارهای بیومتریکی

ثبت نام افراد بر اساس مشخصات بیومتریکی چهره، اثرانگشت و عنبیه

MAFIS
سیستم MAFIS یک سیستم تشخیص چهره چند منظوره می‌باشد که تصاویر ، فایل‌های ویدیویی و فریم‌های زنده را به منظور یافتن چهره و شناسایی آنها در

MAFIS-DB SCAN
سیستم MAFIS یک سیستم تشخیص چهره چند منظوره می‌باشد که تصاویر ، فایل‌های ویدیویی و فریم‌های زنده را به منظور یافتن چهره و شناسایی آنها در

Top