گواهینامه رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک

شورای عالی انفورماتیک ایران شرکت علوم سبز را در 6 زمینه حائز رتبه دانسته که از جمله آن میتوان به رتبه یک در زمینه تولید و تبادل اطلاعات اشاره نمود. سایر رتبه های شرکت در سامانه اطلاعات وعوامل نظام فنی و اجرای کشور به نشانی http://sajar.mporg.ir قابل رویت میباشد.

گواهی نامه اجرای طرح امن سازی زیر ساخت های حیاتی کشور در قبال حملات الکترونیکی

در راستای احراز صلاحیت به عمل آمده از سوی " مرکز مدیریت راهبردی افتا " و " سازمان فناوری اطلاعات ایران " شرکت علوم سبز مجاز است در زمینه استقرار و اجرای طرح امن سازی زیر ساختهای حیاتی کشور در قبال حملا الکترونیکی در کلیه مراکز کشور فعالیت نماید.

گواهینامه HSE

در رستای استقرار سیستمهای مدیریت یکپارچه در زمینه بهداشت شغلی ,ایمنی محیط زیست شرکت علوم سبز موفق به اخذ گواهی نامه سیستم مدیریت HSE شده است .

Top