نگاهی به آینده
گام بعدی / منظرکلی؟
۱٫ صنعت
• روند چیست؟
• رقبا چه کسانی هستند؟
• ظرفیت نیاز چگونه رشد می یابد؟
۲٫ شرکت ما
• توسعه مهارت های استخدام نیرو
• بینش نسبت به انواع گزینه های شغلی
۳٫ تولید ما
• منابعی که صرف تحقیق و توسعه می شود؟
• حجم تولید ما؟
• سهم بازار ما؟
چگونه؟
۱٫ کشف و استخراج سناریوهای محتمل در آینده صنعت ما
۲٫ شناسایی فرصت ها